دوره دوره های فنی آب

تمام درس های دوره های فنی آب

ما 26 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاری و دانشی دوره:
فراگیران پس از گذراندن دوره با فرآیندها و مکانیزم تصفیه خانه فاضلاب آشنا می شوند.

ژئوتکنیک

48 ساعت
همه سطوح

مدیریت بهره برداری

18 ساعت
همه سطوح
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاری دوره:
فرگیران پس از گزراندن دوره مدیریت بهره برداری، اقتصاد و حفاظت منابع آب، باید بتواند هزینه تولیدتولید هر متر مکعب آب را محاسبه کنند و مقررات حفاظت کیفی منابع آب را به طور کامل تشریح کنند.
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاری و دانشی دوره:
شرکت کنندگان با بهه برداری سامانه های تصفیه فاضلاب شهری به منظور تشخیص به موقع خطا
پیشگیری از نقص و توقف در سامانه، چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات ثبت شده از فرایند های مختلف تصفیه خانه
اقدامات لازم برای نیل به تصفیه مطلوب و جلوگیری از بروز مشکل آشنا می شوند
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاری و دانشی دوره:
فراگیران با انواع شیرها و نحوه ی بهره برداری و نگهداری تعمیرات و نگهداری تعمیرات و نگهداری تاسیسات آشنا می شوند.
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاری و دانشی دوره:
آشنایی با کارکد و بهره برداری از والو های کنترل کننده جربان