دوره دوره های مدیریتی

تمام درس های دوره های مدیریتی

ما 5 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
مسايل مربوط به تجزيه و تحليل صورت هاي مالي از ديد مديريت مالي در سازمان را توضيح دهند.
آشنايي با استفاده از رياضيات ماليدر سطوح مختلف تصميم گيري هاي مديريتي
آشنايي با سير تحول مديريت مالي
آشنايي با مسايل مربوط به ارزيابي پروژه ها و معيار هاي بودجه بندي
رایگان
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
فراگيران پس از پايان دوره ضمن آشنايي با كايزن قادر خواهند بود بهبود هاي لازم در امورات محموله و جاري ايجاد نمايند.
آنچه یاد خواهید گرفت
سرفصل هاي آموزش:
1. انتخاب يك پروژه كوچك طي فرايند تصميم گيري با روش هاي ذكر شدهدر اقتصاد مهندسي
2. همنياز با درس اقتصاد مهندسي در مديريت
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف دوره:
1. كسب دانش پايه در خصوص برنامه ريزي و كنترل مديريت درآمد
2. قابليت طراحي و اداره ترازنامه
3. توانايي اداره حساب هاي دريافتي
4. كسب دانش پايه ي سازماني و تغيير فرهنگ مربوط به معرفي سيستم مديريت پيشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف دوره:
بهبود و مديريت فرايندهاي كسب و كار با تاكيد بر توسعه دولت الكترونيكي