دوره دوره های فناوری اطلاعات

تمام درس های دوره های فناوری اطلاعات

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
مشاركت و همراهي در مواقع اضطراري و تلاش براي كاهش آسيب پذيري فرآيندي و سازماني
كاهش خطا ها در تامين قطعات
ارتقا سطح دانشي كاركنان در اين زمينه و كاهش ميزان آسيب پذيري شخص، فرآيند و سازمان مربوطه
قطعات معيوب و غيز استاندارد و روش هاي تشخيص آن ها