دوره دوره های عمومی

تمام درس های دوره های عمومی

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف آموزشي دوره:
از فراگيران انتظار مي رودپس از پايان دوره آموزشي بتوانند با ادبيات تصويري و نحوه ي ارزشيابي و همچنان چگونگي صفحه بندي روزنامه ها آشنا شوند.
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
آشنايي با احكام و حقوق زوجينو اخلاق در خانواده ها
تحكيم مودت و محبت در زندگي و آشنايي با احكام جنسي زناشويي