دوره دوره های مالی

تمام درس های دوره های مالی

ما 5 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
فراگيران پس از پايان دوره ضمن آشنايي با كايزن قادر خواهند بود بهبود هاي لازم در امورات محموله و جاري ايجاد نمايند.
رایگان
آنچه یاد خواهید گرفت
سرفصل هاي آموزش:
1. بخش اول: نگارش در خصوص دادخواست و انواع آن
2. فصل اول: نحوه ي تنظيم دادخواست هاي حقوقي
3. فصل دوم: نحوه ي تنظيم دادخواست هاي خانوادگي
4. فصل سوم: نحوه ي تنظيم دادخواست اداري
5. بخش دوم آيين نگارش در خصوص درخواست ها و انواع آن
6. فصل اول: نحوه ي نگارش درخواست هاي حقوقي
7. فصل دوم: نحوه ي نگارش درخواست هاي خانوادگي
8. فصل سوم: آيين نگارش ساير مكاتبات حقوقي
9. بخش سوم: آيين نگارش ساير مكاتبات حقوقي
10. فصل اول: نحوه ي تنظيم و ارسال اظهارنامه
11. فصل دوم: نحوه و تنظيم صورت جلسات حقوقي
ویژه
رایگان
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري دوره:
فراگيران پس از اتمام دوره ضمن آشنايي با مديريت سرمايه با ابزار هاي مديريت نقدينگي توانايي محاسبه و تهيه بودجه نقدي را بدست مي آورند.
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
فراگيران در پايان دوره آموزشيبا استاندارد هاي حسابرسي ، ارزيابي كنترل داخلي، ماهيت اسناد و مداركاستفاده از نحوه ي نمونه گيري
ویژه
رایگان
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
از فراگيران انتظار مي رود پس از پايان دوره آموزشي بتوانند؛
مراحل مختلف سيستم كنترل هاي داخلي را توضيح دهند _ سيستم كنترل داخلي (مالي) را با توجه به فرآيند آن بررسي ، ثبت و ارزشيابي نمايند.