دوره دوره های فنی برق

تمام درس های دوره های فنی برق

ما 17 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
1. پس از گذراندن دوره كارآموز بايد با نحوه عملكرد بازار برق در ايران آشنا شده باشيد.
2. آشنايي با علم بازار برق در حيطه دانش