دوره دوره های فنی برق

تمام درس های دوره های فنی برق

ما 17 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
1. پس از گذراندن دوره كارآموز بايد بتواند محاسبات مربوط به جبران سازي توان راكتيو در بك شبكه ساده را انجام داده و تجهيزات مناسب را انتخاب نمايد.
2. آشنايي با تجهيزات ومحاسبات جبران كننده توان راكتيو در حيطه دانش
رایگان
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
مشاركت و همراهي در مواقع اضطراري و تلاش براي كاهش آسيب پذيري پرسنل، محيط كار، تجهيزات و محيط زيست
ارتقا سطح دانشي كاركنان در اين زمينه و كاهش ميزان آسيب پذيري شخص، فرآيند و سازمان مربوطه
آشنايي با زمينه هاي تهديدات زيستي در صنعت آب و برق و ارتقا سطح پايداري
تاب آوري در مقابل تهديدات بيولوژي
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
فراگير پس از گذراندن دوره آشنايي با رله ها و حفاظت بتواند وظايف و كاربرد رله هاي موجود در حيطه مسيوليت خود را ارزيابي و بيان نمايد.
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانش دوره:
1. بهينه سازي فعاليتهاي نت پيشگيرانه و افزايش كارايي و اثربخشي اين فعاليتها
2. آشنايي عملي فراگيران
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف دانشي دوره:
آگاهي نسبت به مباني قانوني و روش هاي محاسبه قبض برق مشتركين
آشنايي با تغييرات ايجاد شده در آيين نامه هاي تكميلي و تعرفه هاي برق و همچنين آيين نامه برقراري انشعاب و استفاده از خدمات شبكه برق

سيستم هاي AC و DC

30 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
فراگير پس از گذراندن اين دوره قادر خواهد بود سيستم هاي AC و DC موجود در پست تحت مسيوليت خود را در نظر مشخصات فني و وظايف عملكردي بيان نمايد.
ویژه

دوره آموزشي ترانسفورماتورهاي قدرت

30 ساعت
همه سطوح
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري دوره:
1. فراگير پس از گزراندن اين دوره قادر خواهد بود ترانسفورماتورهاي قدرت موجود در شبكه تحت مسيوليت خود را از نظر مشخصات فني ، ساختمان داخلي و كاربرد توصيف نمايد.
ویژه
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
1. ارتقا توانايي كار تيمي ، كسب توانمندي تجزيه و تحليل حوادث ، ارتقا توانايي نگارش سناريو بر اساس دستورالعمل مربوطه
2. ارتقا سطح دانش كاركنان در زمينه تدوين و بررسي سناريو