دوره دوره های فنی برق

تمام درس های دوره های فنی برق

ما 17 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاری و دانشی دوره:
پس از گزراندن دورهکارآوز باید با بستن انواع مفصل های فشار ضعیف و متوسط و انجام عیب یابی در شبکه های توزیع آشنا باشد.
آَنایی با طریقه بستن انواع مفصل ها در شبکه های توزیع در حیطه دانش
آنچه یاد خواهید گرفت
اهئاف رفتاری و دانشی دوره:
پس از گزراندن دوره، کار آموز باید بتواند درباره روش انجام اتوماسیون توزیع در سطوح مشترک، فیدر و پست اظهار نظر نماید.

کابل های فشار قوی

30 ساعت
همه سطوح
آنچه یاد خواهید گرفت
اهئاف رفتاری و دانشی دوره:
پس از گزراندن دوره کارآموز باید بتواند کابل مورد نیاز یک کاربرد خاص را انتخاب نموده و درباره نتایج تست آن اظهار نظر نماید و یا اصول بهره برداری از آن آشنا شوند.
آشنایی با کابل های فشار قوی در حیطه دانش
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاری و دانشی دوره:
پس از گذراندن دوره کارآموز باید بتواند تجهیزات مناسب در طراحی شبکه های زیرزمینی را استفاده نمایند.
آشنایی با تجهیزات شبکه های زیرزمینی در حیطه دانش

بازار برق

30 ساعت
همه سطوح
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاری و دانشی دوره:
1. پس از گذراندن دوره کارآموز باید با نحوه عملکرد بازار برق در ایران آشنا شده باشد.
2. آشنایی با علم بازار برق در حیطه دانش
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاری و دانشی دوره:
با گذراندن دوره کار آموز باید بتواند شاخص های بهره برداری در شبکه نمونه را تعیین و با انتخاب روش های مناسب بهره برداری شاخص ها را بهبود دهد.
آشنایی با اصول بهره برداری از شبکه های توزیع در حیطه دانش
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
1. فراگير پس از گذراندن دوره بتواند با نحوه اندازه گيري پارامتر هاي الكتريكيدر شبكه تحت مسيوليت خود را درك نموده و توصيف نمايد
2. آشنايي با مفاهيم اندازه گيري الكتريكي در پست ها و شبكه هاي الكتريكي در حيطه ي دانش.