دوره دوره های اداری

تمام درس های دوره های اداری

ما 10 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف دوره:
از فراگيرا انتظار مي رود پس از اتمام دوره با تجزيه و تحليل سيستم ها و روش هاي اداري آشنا گردند.
ویژه
رایگان
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
از فراگيران انتظار مي رود پس از پايان دوره آموزشي بتوانند؛
مراحل مختلف سيستم كنترل هاي داخلي را توضيح دهند _ سيستم كنترل داخلي (مالي) را با توجه به فرآيند آن بررسي ، ثبت و ارزشيابي نمايند.