دوره دوره های اداری

تمام درس های دوره های اداری

ما 10 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاری و دانشی دوره:
فراگیران پس از اتمام این دوره، با نحوه مدیریت یک پارچگی، محدوده زمان، هزینه، کیفیت، منابع انسانی، ارتباطات، ریسک و تدارکات یک پروژه آشنا می شوند.
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف فتاری و دانشی دوره:
فراگیران پس از گزراندن دوره اصول تهیه گزارش حوادث، باید بتوانند در صورت بروز حادثه و یا حریق، یک گزارش کامل از آن بنویسند و تاثیر گزارش را در محیط کار برای ایمنی بیشتر عملی کنند.
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفاری و دانشی دوره:
_ ارتقا و بهبود سطح سازماندهی و مدیریت حوادث
_ ارتقا دانش در زمینه مدیریت حوادث
_ آشنایی با چارت های اجرایی و عملیاتی مدیریت حوادث مبتنی بر ICS 100
رایگان
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
مسايل مربوط به تجزيه و تحليل صورت هاي مالي از ديد مديريت مالي در سازمان را توضيح دهند.
آشنايي با استفاده از رياضيات ماليدر سطوح مختلف تصميم گيري هاي مديريتي
آشنايي با سير تحول مديريت مالي
آشنايي با مسايل مربوط به ارزيابي پروژه ها و معيار هاي بودجه بندي
رایگان
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
1. از فراگيران انتظار مي رود پس از پايان دوره بتوانند اصول و روش هاي تجزيه و تحليل شغل را بدانند.
2. طرح هاي طبقه بندي مشاغل هنرمندان، معلمان و پزشكان را تشريح نمايند.
3.آيين نامه ها و دستورالعمل هاي جاري طرح طبقه بندي مشاغل را فراگيرند.
رایگان
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
ايجاد توانايي در جهت مطالعه كار و زمان و اندازه گيري آنها جهت بهبود فرايند انجام كار در زمان معين
رایگان
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
فراگيران پس از پايان دوره ضمن آشنايي با كايزن قادر خواهند بود بهبود هاي لازم در امورات محموله و جاري ايجاد نمايند.
آنچه یاد خواهید گرفت
اهداف رفتاري و دانشي دوره:
افزايش دانش، بينش و ارتقا سطح آگاهي هاي حرفه اي مديريان و ايجاد هماهنگي در آنان نسبت به موضوع پيشگيري از وقوع جرم